Turystyka

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego powstało w 1996 roku, aby chronić i promować walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Gostynińsko-Włocławskiego oraz należących do niego obecnie 12 członków z gmin i miast powiatu płockiego i gostynińskiego oraz sochaczewskiego.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja i wspieranie ruchu turystycznego w tym agroturystyki, promocja i rozwój informacji turystycznej, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych, współdziałanie na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych gmin, dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych na realizację w/w zadań.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy jeden z największych w kraju, położony w Kotlinie Płockiej na lewym Wisły stanowi zielone płuca Mazowsza. Enklawy chronionego krajobrazu, rezerwaty, pomniki przyrody to wymarzone miejsca dla miłośników faun i flory. Leśne tereny sąsiadujące z parkiem, jeziora zagospodarowane turystycznie, obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty tworzą doskonałe warunki do wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Rezerwaty przyrody utworzone na kępach wiślanych ściągają turystów o zamiłowaniach ornitologicznych, podglądających gnieżdżące się tu rzadkie ptaki siewkowate i coraz liczniejsze kormorany.

Kultura

Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należą podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych, tradycji folklorystycznych: rzeźba w drewnie, wycinanki, garncarstwo, wikliniarstwo i kowalstwo. Stowarzyszenie od 2006 roku organizuje Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej jako uroczystość wspólną dla społeczności regionu, eksponującą i promującą dziedzictwo kulturowe ziemi kujawskiej i mazowieckiej. W czasie festiwalu odbywają się przegląd zespołów folklorystycznych i kapel ludowych, prezentacje dorobku artystów i twórców regionalnych oraz liczne konkursy, podczas których mieszkańcy dzielą się swoimi talentami. Imprezie towarzyszą wystawy prac malarskich oraz fotografii przyrodniczej, a także recytacje utworów pisanych gwarą. Festiwal ma swoje miejsce w kalendarzu stałych imprez kulturalnych regionu. kultywowanie obrzędów ludowych i muzyki przez zespoły folklorystyczne z terenu działania Stowarzyszenia. Plenery malarskie organizowane wiele razy w Łącku oraz w Koszelówce. Cykliczne koncerty chopinowskie w Pałacu w Sannikach przyciągają rzesze miłośników muzyki.

  • Zabytki
  • Baza noclegowa
  • Baza gastronomiczna