BIOMASA DLA ROZWOJU REGIONU POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

 
W regionie Pojezierza Gostynińskiego w latach 2008 - 2011 prowadzone były działania w ramach projektu międzynarodowego o akronimie BEn (Biomass energy register for sustainable site development for European Regions - Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla rozwoju Regionów Europejskich). Projekt współfinansowała Komisja Europejska (Program Inteligent Energy - Europe). Celem projektu było przygotowanie łatwych w wykorzystaniu narzędzi lokalnego planowania energetycznego wspierającego identyfikację możliwości inwestowania w instalacje energetycznego wykorzystania biomasy. Aktywnym uczestnikiem BEn-a było Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w partnerstwie z katowickim Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Projekt koordynował niemiecki instytut Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT posiadający doświadczenie i potencjał badawczy w zakresie badań nad wykorzystaniem energii odnawialnej. Jednostki współpracujące to:

- European Centre for Renewable Energy Guessing Ltd, Güssing, Austria;
- Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, Polska;
- Rural Development Initiatives Ltd, Morpeth, Northumberland, Wielka Brytania;
- Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza, Łąck, Polska;
- Universita’ Degli Studi di Perugia, Centri Ricerca Biomasse, Perugia, Włochy;
- WiN Emscher-Lippe Limited Company for Structural Change, Herten, Niemcy.

BEn-a zrealizowano w czterech regionach modelowych tj.: niemieckim Emscher-Lippe, Północno--Wschodniej Anglii, włoskiej Umbrii i polskim Pojezierzu Gostynińskim.

Na terenie Pojezierza Gostynińskiego stworzono Regionalną Sieć Partnerów. W planowanie rozwoju bioenergetyki włączyli się przedstawiciele administracji publicznej, nadleśnictwa, dostawcy biomasy i urządzeń wykorzystujących biomasę, organizacje pozarządowe, instytucje finansujące, w tym fundusze i banki oraz jednostki badawczo - rozwojowe. Rolą sieci było zapewnienie trwałych warunków współpracy w zakresie rozwoju energii odnawialnej w regionie. W ramach działalności sieciowej prowadzono kampanię informacyjną, wyjazdy studyjne, spotkania z ekspertami, rozwijano kontakty handlowe.

Najważniejszym elementem projektu BEn stało się opracowanie, dla każdego z regionów modelowych, rejestru istniejących zasobów biomasy i sposobów jej energetycznego wykorzystania. Rejestr zawiera interaktywną mapę wraz z funkcjami analizy przestrzennej (GIS). Dostępny jest pod adresem: http://www.ben-project.eu/energy-register/. Dla podmiotów gospodarczych stanowi źródło wstępnej informacji o możliwościach lokalnego rynku i możliwościach inwestycyjnych.

W okresie realizacji projektu powstały inwestycje wykorzystujące biomasę (prywatne i instytucjonalne). Wykazano bowiem, iż działania związane z rozwojem bioenergetyki sprzyjają rozwojowi regionu. Z uwagi na specyfikę owych inwestycji, jak również uwarunkowania regionalne, nie należy jednak oczekiwać gwałtownych zmian w tym zakresie.

Dysponując informacją o istniejących źródłach i możliwościach wykorzystania biomasy w regionie,
jako wyniki projektu, wybrane zostały rozwiązania do upowszechnienia:
1) indywidualne kotłownie na biomasę (20 kW - 1MW) dla rolników (10 - 200 i więcej hektarów),
2) średniej wielkości biogazownie (maksymalnie do 1,0 MW) obsługiwane przez właścicieli dużych gospodarstw rolnych i producentów żywności,
3) produkcja brykietów do wykorzystania w indywidualnych kotłach (15-20 kW).
Obliczony przez ekspertów czas zwrotu inwestycji wynosi w przypadku kotła na biomasę od 3 do 7 lat, biogazowni: 5-18 lat, a produkcji brykietów i pelletów - około 3 lat.

Wdrożenie proponowanych rozwiązań spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zapewnia wysoką redukcję emisji CO2, relatywnie małe oddziaływanie na środowisko, lepsze wykorzystanie zasobów surowców, a przede wszystkim utylizację biomasy na miejscu, bez konieczności jej transportu. Eksperci oszacowali, że potencjalnie około 1000 rolników lub przedsiębiorców regionalnych zainteresują propagowane rozwiązania.

Najważniejszą jednak barierą rozwoju wykorzystania biomasy jest brak odpowiedniej polityki państwa i wsparcia finansowego dla podejmowanych inwestycji. Wśród czynników stymulujących należy wymienić rosnące zainteresowanie biomasą spółek dystrybucyjnych wynikające z konieczności zwiększania corocznie wartości zakupów zielonej energii, dobre przykłady i doświadczenia w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne, rosnące koszty tradycyjnych źródeł energii oraz sezonowe zagrożenia dla środowiska związane z niską emisją, które powinny mieć wpływ na podejmowanie działań minimalizujących tę uciążliwość. Doświadczenia lokalnych podmiotów wskazują, że biomasa jest paliwem wymagającym zapewnienia dobrej logistyki i infrastruktury, odpowiedniego postępowania w związku z trudnościami z utrzymaniem jej jakości i przetwarzaniem oraz ryzykiem pożaru lub wystąpienia deficytu surowca.

Współpraca nawiązana w ramach realizacji projektu BEn stanowi dobrą podstawę do kontynuowania działań na rzecz wykorzystania energii z biomasy na terenie Pojezierza Gostynińskiego w kolejnych latach.


Dr Beata Michaliszyn
Dr Janusz Krupanek
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Karol Teliga
Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM

Barbara Chrzanowska-Pacek
Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 


 Broszura biogaz rolniczy

     
  
« powrót |  Do góry

Wydarzenia


Polecamy
Copyright by Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego    |    Wykonanie: Plocman

Strona powstała w ramach projektu pn.
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.